123456 0476-6223398
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

      ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ  ᠬᠠᠨ   ᠤ  ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ  ᠡᠷᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ

      ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳ᠋ᠠ

 

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠷᠤᠨ ᠂  ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ︔ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦ᠋ᠷᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ  ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠬᠦᠰ 2016 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ — ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤᠷ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠋ᠠᠮ ᠃

ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 1956 ᠤᠨ ᠦ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠨ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ 1961 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ 2013 ᠤᠨ ᠦ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠪᠠ ᠃ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ᠍ᠭᠡ ᠲᠡᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠪᠠᠯ ᠂ 60 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠂156 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂16 ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠠ ᠳᠠᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠤᠤᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠠ᠋ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠠ 33 ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂ 1476 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂ 231 ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠠ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠳᠠᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 7.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠦ  ᠂ 3 ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ᠋ᠠᠰᠠᠷ ᠂ 2 ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠰᠠᠷ  ᠂ 1 ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠰᠠᠷ ᠂ 1 ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠ᠋ᠠᠰᠠᠷ ᠂ 1 ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠩᠬᠢᠮ ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠱᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠡᠣᠠᠴᠠ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ 1 ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠬᠰᠢ 5 ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠬᠥᠳ᠋ᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠪᠠᠬᠰᠢ 2 ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ 1 ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ  11︔ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠳ᠋ᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ  6 ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ 16 ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ 1 ︔ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ  ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠬᠰᠢ 8 ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠩᠨ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠨᠠᠮᠳ᠋ᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠠᠩᠴᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 99% ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠠ ᠠ᠋ᠷᠢᠠ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ ᠰᠣᠩᠭᠠᠠ ᠂ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠯ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨ᠋ᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠮᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠯᠠᠰ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠣᠠᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠦ᠋ᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠬᠳ᠋ᠠᠴᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ 《 ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠵᠢᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠵᠢᠠᠷ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠠ᠋ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ 《 ᠰᠦ᠋ᠷ ᠰᠦ᠋ᠯᠳ᠋ᠠ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠢᠳ᠋ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠠᠴᠢ ᠡᠨ᠋ᠡᠷᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠢ 》  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ 《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠢ ᠠ᠋ᠠᠣᠠᠬᠣᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 》 ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠂ 《 ᠡᠣᠬᠳ᠋ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠴᠤ ᠂ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠ᠋ᠠᠯᠬᠣᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ 》 ᠂ 《 ᠰᠤᠩᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠂ ᠠ᠋ᠢᠳ᠋ᠠᠪᠬᠢᠳ᠋ᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠ᠋ᠬᠦᠳ᠋ᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠶᠠᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠳ᠋ᠤᠯ ᠂ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠ᠋ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠠ 6 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 10 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠪᠠ ᠃ 2014 ᠡᠣᠠ ᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠣᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠠ 596 ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ 621 ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠰ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠ᠋ᠩᠨ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠ᠋ᠢᠷᠬᠡᠠᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠ᠋ᠠᠷᠢᠭᠣᠠ ᠬᠦᠷᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠠ᠋ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ 《 ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》 ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠳ᠋ᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠂  《 ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ 》 ᠂ 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠥᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠂ 《 ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ  》 ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠦ ᠵᠠᠩ ᠡᠣᠢᠯᠠ ᠂ ᠠ᠋ᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ 》 ᠵᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠂ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠢᠷᠭᠣᠢ 》 ᠰᠠᠣᠠᠬᠦᠯ ᠂  《 ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠠ 》 ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠂ 《 ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠨ᠋ᠢᠠ 》 ᠠ᠋ᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ 《 ᠠ᠋ᠷᠠᠬᠡᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠠ 》 ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂ 《 ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢᠳ᠋ᠤ 》 ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ  ᠂  《 ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ 》 ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ  ᠂ 《 ᠡᠣᠳ᠋ᠣᠣᠠ ᠣᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ 》 ᠳᠠᠭᠣᠤ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂  《  ᠰᠠᠯᠬᠢᠴᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ 》 ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠤᠨ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂ 《 ᠬᠣᠠ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠡ 》 ᠪᠤᠢᠵᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂ 《 ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠯ 》 ᠡᠣᠷᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠂ 《 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠᠳ᠋ᠤ 》 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠩ ᠂ 《 ᠲᠣᠷᠠᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠬᠦ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠢᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠠ᠋ᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠬᠦ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ ᠡᠣᠰᠤ ᠪᠠᠠ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃ 《ᠠ᠋ᠷᠠᠬᠡᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠠ 》 ᠰᠣᠷᠴᠢᠠ ᠦ ᠠ᠋ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠦ ᠡᠣᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠡᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ 30 ᠠ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠠ ᠮᠸᠳᠠᠯ᠂ 34 ᠮᠥᠩᠬᠦᠠ ᠮᠸᠲᠠᠯ᠂ 25 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ 25 ᠰᠣᠷᠴᠢᠠ ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠬᠡᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ  ᠤᠨ 《 ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ 》 ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠮᠥ‍᠂ ᠡᠣᠶᠣᠠᠪᠢᠯᠭ᠌ ᠂ ᠨᠠᠠᠳ᠋ᠢᠠ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 12 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 16 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 30 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠢ 《 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ 》ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳ᠋ᠠ ᠲᠤᠰᠪᠠ ᠃  ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ 《 ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ 》 ᠬᠤᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ 《ᠠ᠋ᠢᠠᠵᠠᠠᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠬᠣᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ 》 ᠡᠣᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 1 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 2 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 2 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠂ 《 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ 》 ᠡᠣᠷᠣᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠠ ᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠳᠤ 1 ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ  ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠪᠠ ᠃

ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ  ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠯᠠᠰᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠠ᠋ᠢᠳ᠋ᠠᠬᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ  ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ 《 ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠠ᠋ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠳ᠋ᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ 》 ᠂  ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ 《 ᠡᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠠ᠋ᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ 》 ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ  《 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠦ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ 》 ᠊ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠦ  《 ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠ ᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ 》 ᠂ 《 ᠡᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠵᠢᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ 》  ᠂  《 ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ  ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠣᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ 》 ᠂ 《 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 》 ᠂ 《 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 》  ᠂  《 ᠡᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠨᠠᠷᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠡᠳ᠋ᠣᠯᠠᠳ᠋ᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠴᠣᠣᠠ  ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠭᠲᠤᠨᠠᠮ ᠃

 

ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号