123456 0476-6223398
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
《 ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠨ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠣᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠣᠵᠢᠯ 》 ᠤ᠋ᠨ ᠶᠠᠬᠡᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠣᠪᠠ
2016.08.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12ᠤ᠋ᠨ ᠦᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠨ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠣᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠣᠵᠢᠯ 》ᠤ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠣᠪᠠ ᠃ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠬᠢᠨ᠋ᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠳᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠬᠢᠨ᠋ᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠩᠭᠣᠷᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠴᠢ ᠶᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠮ  ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠨ᠋ᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠦᠢᠷᠢᠶᠠᠠ ᠦ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠠ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠡᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠠ ᠦ ᠮᠠᠳ᠋ᠠᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠠ ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠬᠥᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤ᠋ᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠪᠢᠪᠠ ᠃

 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ᠋ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠠ ᠦ ᠬᠢᠨ᠋ᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠ᠋ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠩᠭᠣᠷᠪᠠᠠ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠣᠨ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠯᠠᠬᠦ ᠶᠠᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠮᠠᠳ᠋ᠠᠯᠬᠡ ᠵᠢᠠ ᠬᠥᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号