123456 0476-6223398
ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ
《 ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢᠯᠣᠮᠵᠢ ᠬᠢᠪᠡ
2016.08.17 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

2015 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤ᠋   ᠦᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ 《 ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》 ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠳ᠋ᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠣᠷ ᠂ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠳ᠋ᠣ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠳ᠋ᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠦ ᠭᠣᠸᠠᠢ 《 < ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ > ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠨ ᠳᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

 

2015ᠤᠨ  ᠦ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ᠋ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷᠠᠠᠲ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠭᠴᠢ ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠳᠤ 《 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ 》 ᠬᠡᠭᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢᠯᠣᠮᠵᠢ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢᠯᠣᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳ᠋ᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号