123456 0476-6223398
ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠬᠰᠢ
2016.08.17 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠂ 1937 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠪᠡ ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠃1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠠᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠡᠭ᠌ ᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠡᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠪᠡ ᠃ 1987 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠵᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠬᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ 1989 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠳ᠋ᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨ᠋ᠠᠬᠳ᠋ᠠᠵᠡᠢ ᠃ 1988 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳ᠋ᠦ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠵᠦ ᠂ 1989 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠡᠢ ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠰᠧ · ᠬᠠᠰᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠠᠬᠰᠢ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号