123456 0476-6223398
ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠯᠡᠯᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ
2016.08.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 

ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ᠣᠷ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠂ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠣᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

 ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠄

ᠨᠢᠭᠡ ᠂

1. ᠳᠦ᠋ᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠢᠨ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

2. ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠪᠠ ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂

1. ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠰᠸᠸᠠᠩ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

2. ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠠᠸᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

3. ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠴᠢ ᠶᠢᠩ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

4. ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠭᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠯ  ᠳᠣᠷᠡᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳ᠋ᠠ  ᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃

5. ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠂

1.ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

2. ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ ᠂

1. ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

2. ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠪᠠ ᠃

3. ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠾᠣᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

4. ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号