123456 0476-6223398
ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠯᠡᠯᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠵᠣ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠪᠠ
2016.08.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ᠋ ᠦᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠵᠣ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠪᠠ ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠣᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠦᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠣᠳᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠣ  ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠳ᠋ᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠳ᠋ᠣᠷᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠨ᠋ᠡᠰᠢ ( 2.7 ) ᠂ ᠴᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ( 2.7 ) ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷᠯᠢᠭ᠌ ( 2.7 ) ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠳᠣᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠰ ( 2.9 ) ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠰᠦ᠋ᠮᠪᠣᠷ ( 2.6 ) ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠴᠢ ( 2.1 ) ᠂  ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ( 2.8 ) ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳ᠋ᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠭᠦᠭᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

( ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠯᠳ᠋ᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳ᠋ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号