123456 0476-6223398
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ
2016.08.09 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ  ᠦ  ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠷ

 

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ128 ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠳ᠋ᠡᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠂ 64 ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ( ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ) ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠳ᠋ᠡᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠦ᠋ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠣ ᠰᠢᠨᠳ᠋ᠠᠰᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠴᠤᠳ ᠂ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣ ᠰᠠᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ︕

 

                   ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠄

                             2016 ᠤᠨ ᠦ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ16 ᠠ᠋ᠴᠠ 2016 ᠤᠨ ᠦ

                             8  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  21 ᠤ᠋  ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠤ᠋ᠨ  18  ᠴᠠᠭ ᠃

                           (ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠵᠦ ᠡᠰᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  )

ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠄

      ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ                   

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠄

                              ᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ       13500664579

                              ᠲᠠᠯᠠᠩᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ    13848663166

 

                         ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ

                          ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

2016.8.16

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号