123456 0476-6223398
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ
1985 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ
2016.08.19 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

1985 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ

 

2015  ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ᠋ ᠦᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ 1985 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨ᠋ᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠂ 《 ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ 》 ᠂ 《 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠭᠠᠨ 》 ᠂ 《 ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ 》 ᠂ 《 ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠣᠭᠡ 》 ᠂ 《 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠳᠡᠣᠬᠡ 》 ᠂ 《 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ 》 ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠦ᠋ᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠣᠷᠢ 》 ᠂ 《 ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠣᠭᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 》 ᠂ 《 ᠠᠨ᠋ᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠣ 》 ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠦ᠋ᠢᠮᠣ 》 ᠂ 《 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ 》 ᠂ 《 ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳ᠋ᠢᠩᠨ᠋ᠠᠵᠣ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ 》 ᠂ 《 ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 》 ᠂ 《 ᠮᠦ᠋ᠴᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠳ᠋ᠣ ᠳᠣᠯᠢ 》 ᠂ 《 ᠬᠢᠳ᠋ᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠣᠯᠢ 》 ᠂ ᠂ ᠂ ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠣᠭᠡ ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠦᠷᠠᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳ᠋ᠣᠯᠭᠡ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠣ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢᠨ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠳ᠋ᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠳᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠵᠠᠭᠣ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠳᠡᠪᠳ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

 

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号