123456 0476-6223398
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ
2016.08.18 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ  ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2016 ᠣᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠲᠡᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ

1 ᠂ 2016.1.18 ᠳᠦ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ 66ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ1000.00 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌   ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠠ66000.00 ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ  ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

2 ᠂ 2016.1.19 ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ 14ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ1000.00 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌   ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠠ14000.00 ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ  ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

3 ᠂ 2016.1.20 ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ134 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠨᠡᠢᠲᠡ20  ᠲᠦ᠋ᠮᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠪᠡ ᠃

4 ᠂ 2016.1.21 ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ47 ᠬᠦᠮᠦᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ 22700 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

5 ᠂ 2016.1.21 ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

6 ᠂ 2016.5.20 ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ  ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ16 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ300 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ4800 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠪᠠ ᠃

7 ᠂ 2016.5.20 ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ  ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ18 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ500 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ9000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠪᠠ ᠃

8 ᠂ 2016.6.5 ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ560 ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ20 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ11200 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

9 ᠂ 2016.6.19 ᠳ᠋ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦ᠋ᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ1367 ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ 945 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ1291815 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

10 ᠂ 2016.6.23 ᠳ᠋ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ 452000 ᠶᠢ448 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

11 ᠂ 2016.7.6 ᠳ᠋ᠤ 《 ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠨ 》 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ4000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ8000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

12 ᠂ 2016.8.9 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ 50 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ1000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ50000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

13 ᠂ 2016.8.12 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ  ᠤ 50 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ 500 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ25000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

14 ᠂ 2016.8.14 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ 4000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ8000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

15 ᠂ 2016.8.17 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ 30 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ 2000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ60000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

16 ᠂ 2016.8.19 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ 《 ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠦ᠋ᠸᠸ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ1 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ5000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

17 ᠂ 2016.8.19 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠮᠳ᠋ᠡᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠦ 3ᠵᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ 4000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

18 ᠂ 2016.8.20 ᠳ᠋ᠤ 《 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠮᠤᠤ ᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ 》 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠠ᠋ᠴᠠ2 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 5000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ10000 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

 ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠨᠡᠢᠲᠡ2262515 ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠢᠪᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
蒙ICP备16003678号